Dankzij je onderhoud maak je kans op een cadeaubon van € 500

Reglement

 

Artikel 1: Identiteit van de Organisator 

 Stellantis Belux SA, Invoerder van het merk Peugeot, met zetel te Bourgetlaan 20, 1130 Brussel (hierna genoemd “de Organisator”), organiseert een wedstrijd van 01 maart 2023 t.e.m. 31 december 2023. 

  

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden 

 De deelnemingsvoorwaarden zijn de volgende: 

 • De Wedstrijd richt zich tot alle fysieke personen die in België of het Groothertogdom Luxemburg wonen op het ogenblik van de wedstrijd, met uitzondering van: 
  • de personeelsleden van de Organisator en van de Naamloze Vennootschap SRL EMAKINA BE 
  • rechtstreekse familieleden van de voorgenoemde personen (ouders, nakomelingen, aangetrouwden, broers en zussen). 
 • Elke persoon mag slechts één maal per wedstrijd deelnemen. 
 • De deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan personen van 18 jaar en meer. 
 • De deelnemer of deelneemster moet klant zijn van de Organisator. 

  

Artikel 3: Deelnemingsmodaliteiten 

 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via internet op het adres: www.myaftersales.be/lu (hierna de “site” genoemd), met uitsluiting van elk ander middel (met name elke deelname via post is uitgesloten). 

Om deel te nemen moet de deelnemer zich registreren door het deelnemingsformulier correct en volledig in te vullen. De deelnemers moeten garanderen dat de ingevulde gegevens juist zijn. De deelnemer alleen is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de Organisator meedeelt. De Organisator heeft het recht de correctheid van de gegevens na te gaan. 

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens, die hij aan de Organisator zal hebben doorgegeven in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd, kunnen worden gebruikt door de laatstgenoemde, voor het goede verloop van deze Wedstrijd (zoals het publiceren van de lijst met voornaam en naam van alle winnaars). 

Alle kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, brandstof, Internet, computer …) zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de Organisator de kosten eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. 

 De digitale formulieren ontvangen na verloop van de einddatum worden niet in rekening genomen, waarbij de datum van de elektronische ontvangst geldt als bewijs. 

  

Artikel 4: Procedure tot toewijzing van de winnaars 

 De winnaar van de Wedstrijd is degene die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en wier antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord het meest benadert. Elk antwoord dat niet overeenstemt met de vorm die is bepaald in de deelnemingsvoorwaarden, zal niet in rekening worden genomen. 

In geval van ex aequo behoudt de Organisator zich het recht om de winnaars te contacteren teneinde over te gaan tot een selectie met behulp van een trekking. Elke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door een e-mail die, naar het bij de inschrijving door hem opgegeven contactadres, zal worden verzonden. 

  

Artikel 5: Prijzen 

Algemene bepalingen 

 De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting, noch tot het omwisselen in geld, noch tot het ruilen of vervangen ervan, onder andere in geval van verlies of diefstal. 

 De eventuele foto’s of grafische voorstellingen van de prijzen of communicatie hieromtrent zijn niet contractueel. 

 De Organisator biedt geen enkele garantie betreffende de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks met de gewonnen prijs zijn verbonden. De prijs kan niet verdeeld worden en moet aanvaard worden zoals hij is toegekend. 

Prijzen aangeboden aan de winnaars 

Elke maand ontvangt de winnaar een gift card van € 500 incl. btw, die via elektronische weg wordt verzonden naar het e-mailadres dat de winnaar heeft vermeld tijdens zijn deelname. 

Deze gift card bevat een unieke code, die uitsluitend op de website www.bol.com gebruikt kan worden en die geldig is gedurende 1 jaar. 

 

  

Artikel 6: Verantwoordelijkheid 

 De Organisator kan, in geval van overmacht of bij gebeurtenissen die buiten zijn wil liggen en die de organisatie en het beheer van de Wedstrijd in het gedrang brengen, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verkorten, uitstellen, aanpassen of stopzetten van de Wedstrijd. In een dergelijk geval verbindt de Organisator zich ertoe tot het inlichten van de deelnemers op alle mogelijke manieren en dit binnen het beste tijdsbestek. In het kader van het voorhanden reglement, wordt elke onvoorziene, gebeurtenis als een geval van overmacht beschouwd. 

De Organisator kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met de site. 

De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor elke moeilijkheid die de deelnemer ervaart of elke schade die hij onder andere oploopt door slechte internetverbindingen, door het slecht functioneren van het internet of van de gebruikte software ten gevolge van virussen, programmeringsfouten, technische gebreken en afwijkingen, van elk technisch, materieel of software gerelateerd defect van welke aard dan ook, in hoofde van de organisator, de deelnemer of de internet- of telecommunicatieprovider. Dezelfde afwijzing van aansprakelijkheid geldt voor elke druk-, tik-, of taalfout. De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval de tijdens de inschrijving doorgegeven gegevens van de deelnemer niet correct zijn, waardoor de organisator de deelnemer in kwestie niet zou kunnen bereiken. 

De organisator zal een beslissing vellen over ieder geval dat niet expliciet in dit reglement is vermeld. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk. 

  

Artikel 7: Persoonlijke gegevens 

 De persoonsgegevens worden verzameld voor het goede verloop van het vergelijkend onderzoek en zijn bestemd voor Stellantis Belux SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, België BTW nummer 0403.461.107 (Hierna ” Stellantis”). Anders zal Stellantis niet in staat zijn om de gevraagde diensten te leveren zoals beschreven in bovenvermelde doeleinden. 

In overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming. 

 U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan: 

 • Stellantis Belux SA, Invoerder van het merk Peugeot 
 • Bourgetlaan 20 
 • 1130 Brussel 

  

Artikel 8: Respecteren van de regels 

 Het feit deel te nemen aan deze Wedstrijd houdt simpelweg de volledige aanvaarding van het voorhanden reglement in. Dit geldt als contract tussen de Organisator en de deelnemers. 

Daar komt nog bij dat de deelname aan de Wedstrijd een loyale houding inhoudt, waarbij de regels en de rechten van de andere deelnemers absoluut moeten worden gerespecteerd. 

De deelnemers worden geacht geen enkel deelnemingsprocédé uit te zoeken die niet strikt conform zou zijn met de Wedstrijdprincipes en het voorhanden reglement. 

Als de Organisator het niet respecteren van de deelnemingsvoorwaarden of elke andere vorm van bedrog, fraude of misbruik vaststelt, dan kan hij de deelnemer in kwestie onmiddellijk uitsluiten, of, indien dit het geval is, de ontvangen prijzen terugvorderen. 

De deelnemers gaan ermee akkoord om de doorgespeelde gegevens tijdens de deelname te laten controleren. Elke valse verklaring van de deelnemer aangaande identiteit of adres heeft diskwalificatie van de deelnemer in kwestie tot gevolg. De Organisator behoudt zich het recht voor om wie fraude probeert te plegen in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd juridisch te vervolgen. De deelname aan de Wedstrijd houdt het aanvaarden van het voorhanden reglement en de resultaten van de Wedstrijd in. Bij onvoorziene problemen aangaande het reglement, blijft enkel de Organisator bevoegd. 

  

Artikel 9: Toegang tot het reglement  

Het huidige reglement is beschikbaar op de website www.myaftersales.be en dat tot het einde van de wedstrijdperiode op 31 december 2023. 

  

Artikel 10: Geschillen  

Elke klacht met betrekking tot deze Wedstrijd moet uiterlijk dertig dagen na het einde van de Wedstrijd schriftelijk per aangetekend schrijven aan het Organiserend Bedrijf worden bezorgd. Het recht dat van toepassing is op dit reglement is het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze Prijsvraag dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.